Publikációk

ESS prezentációk

Gero_Messing_Sagvari_PPT_ThumbnailMigrációval kapcsolatos attitűdök nemzetközi összehasonlításban (pdf, 1.9MB)

Gerő Márton, Messing Vera és Ságvári Bence előadása a „Globális migrációs folyamatok és Magyarország – Kihívások és válaszok” című konferencián, Budapest, 2015. november 17.

 

ESS gyorsjelentések

Messing_Robert_Sagvari_Szabo_ThumbnailA magyar társadalom demokráciaképe
ESS Magyarország – Gyorsjelentés I.
2013 szeptember

LETÖLTÉS

 

 

ESS adatokat felhasználó publikációk

Messing Vera – Ságvári Bence (szerk.): Közösségi viszonyulásaink 2012/1 A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban.
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet Budapest 2012. 
Letöltés

A kötet tanulmányai 1-5:
1. Bányai Borbála – Geambasu Réka – Légmán Anna – Megyesi Boldizsár: Az állam redisztributív szerepével kapcsolatos attitűdök összehasonlító vizsgálata Európa államaiban pp. 7-29.

2. Csurgó Bernadett – Kristóf Luca: Csak papír? Családi állapot és értékrend. pp. 30-53.

3. Király Gábor – Paksi Veronika: Bizonytalanság a munka és a magánélet egyes területein. pp. 54-75.

4. Tardos Katalin A többszörös diszkrimináció hatása a munkaerőpiacon elérhető munkakörök minőségére. pp. 76-101.

5. Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor Konszenzusok és ambivalenciák. Reflexiók egy értékkutatás eredményeihez. pp. 102-126.

Egyéb tanulmányok, könyvek, könyvfejezetek

Angelusz Róbert – Tardos Róbert:  Választási részvétel és politikai aktivitás in: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2005. pp. 323-384.

Boda Zsolt – Szabó Gabriella – Bartha Attila – Medve Bálint Gergő- Vidra Zsuzsanna: Politikától vezérelve. A büntető populizmus diskurzusai a magyar politikában és a médiában. Politikatudományi Szemle XXIII/3. 69–94. pp Letöltés

Csepeli György – Prazsák Gergely (2011) Az el nem múló feudalizmus. Társadalomkutatás. Vol.XXIX. 1, pp. 63–79.

Csepeli György (2012) Mi, “Horthy Miklós” in: Mozgó Világ Online 40. évf. 2012 augusztus Letöltés

Dencső Blanka – Sík Endre (2007) Adalékok az előítéletesség mértékének és okainak megismeréséhez a mai Magyarországon. Educatio 2007/1 pp. 50-66. Letöltés

Employees Beyond Borders  –  Országjelentés a külföldi munkavállalók magyarországi munkaügyi helyzetéről –  Magyarország.  Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület 2014. Letöltés

Füstös László – Guba László – Szalma Ivett (szerk.): Társadalmi regiszter 2008/1 – A politikai klíma változásai, értékek, gazdasági erkölcs.

Füzér Katalin – Gerő Márton – Sík Endre – Zongor Gábor (2005) A társadalmi tőke növelésének lehetőségei fejlesztéspolitikai eszközökkel. TÁRKI  Budapest  pp. 1-122. Letöltés

Gáti Annamária (2010) Aktív állampolgárság Magyarországon
nemzetközi összehasonlításban. TÁRKI-TUDOK  pp. 1-40. Letöltés

Grünhut Zoltán (2015) Innovativitás és kockázatvállalás Terültei Statisztika, 2015, 55(5): 432–448. Letöltés

Hajdu Gábor (2013) Bizalom, normakövetés és társadalmi részvétel Magyarországon a rendszerváltás után, In: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. 440 p. Budapest: Argumentum Kiadó, 2012. pp. 45-62. (ISBN:978-963-446-680-2)

Hajdu Gábor – Hajdu Tamás (2014) Szubjektív munkajellemzők és munkával való elégedettség Európában. Socio.hu ESS különszám 2014/4. Letöltés

Hajdu Gábor – Hajdu Tamás (2011) A szubjektív jól-lét kulturális meghatározottsága In: Dupcsik Csaba, Kovách Imre, P. Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.) Nézőpontok: Fiatal kutatók tanulmányai. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2011. pp. 35-53. (Szociológiai Tanulmányok; 2011/1.) (ISBN:978-963-8302-42-7) Letöltés

Hajdu Gábor – Hajdu Tamás (2015) The Impact of Culture on Well-Being: Evidence from a Natural Experiment JOURNAL OF HAPPINESS STUDIES online first: pp. 1-22. Letöltés 

Hajdu Gábor – Sík Endre (2015) Searching for gaps: are work values of the younger generations changing? Brighton: CROME, University of Brighton, 2015. (STYLE Working Papers, WP9.1.) Letöltés

Hajdu Tamás – Hajdu Gábor (2013) Are more equal societies happier?: Subjective well-being, income inequality, and redistribution Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2013. 24 p. (Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP 2013/20.) (ISBN:978-615-5243-76-9) Letöltés

Hajdu Tamás  – Hajdu Gábor (2014) Reduction of income inequality and subjective well-being in Europe ECONOMICS-THE OPEN-ACCESS OPEN-ASSESSMENT E-JOURNAL 8:(2014-35) pp. 1-29. (2014) Letöltés

Hermann Schmitt – Angelika Scheuer (2011) A választói döntések meghatározói Kelet- és Nyugat-Európában. in: Tardos Róbert, Enyedi Zsolt és Szabó Andrea (szerk.): Részvétel, képviselet, politikai változás. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, pp. 315-346.

Hobson B – Fahlén S – Takács J (2014) A sense of entitlement? Agency and capabilities in Sweden and Hungary. 57-91. In: Barbara Hobson (ed.) Worklife Balance. The Agency & Capabilities Gap. Oxford University Press: Oxford

Horváth Ákos – Kmetty Zoltán (2008) Mást gondolnak a világról? A külföldön élő magyarországi diplomások értékrendje. in: Füstös L, Guba L, Szalma I (Szerk.) Társadalmi regiszter 2008/1, pp.153-171

Huszár Ákos (2013) Foglalkozási osztályszerkezet (I.) —Elméletek, modellek. Statisztikai Szemle, 91. évfolyam 1. szám pp. 31-56. Letöltés

Juhász Attila – Molnár Csaba – Pálinkás Réka – Stumpf Péter Bence (2013) A magyarországi szélsőjobboldal kapitalizmushoz való viszonya – nemzetközi összehasonlításban – Szabadpiac Alapítvány pp. 1-132. Letöltés

Juhász Attila – Krekó Péter – Molnár Csaba (2014) A szélsőjobboldal iránti társadalmi kereslet változása Magyarországon. Socio.hu ESS különszám 2014/4. Letöltés

Juhász Attila – Krekó Péter – Molnár Csaba (2014) Szélsőjobboldaliság Európában és Magyarországon, in Tamás Kolosi and István György Tóth (eds) Social Report 2014. TÁRKI: Budapest Letöltés

Kern Tamás – Szabó Andrea (2011) A politikai közéleti részvétel alakulása Magyarországon, 2006–2010. in: Tardos Róbert, Enyedi Zsolt és Szabó Andrea (szerk.): Részvétel, képviselet, politikai változás. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2011, pp. 17-56.

Király G, Luxander A, Paksi V (2013) Fiatalok munkanélküliségi kockázata Magyarországon és európai összehasonlításban (Youths’ risk of unemployment in Hungary and in a European comparison) Kultúra és Közösség (Culture and Community), 44(3): 139-153

Király Gábor – Luksander Alexandra – Paksi Veronika (2013) Fiatalok munkanélküliségi kockázata Magyarországon és európai összehasonlításban Kultúra és közösség 2013/III. pp. 139-153. Letöltés

Király Gábor  – Paksi Veronika  – Luksander Alexandra (2014) A gyermekvállalás időzítésével kapcsolatos lakossági attitűdök egyes bizonytalansági tényezők tükrében (Domestic attitudes towards the timing of having a first child in the face of uncertainty) Szociológiai Szemle (Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association), 24(3): 84–112

Kmetty Zoltán – Tardos Róbert (2014) Szubjektív indikátorok szétváló európai mintái – fókuszban a szóródással és a regionális eltérésekkel válság előtt és után. Socio.hu ESS különszám 2014/4. Letöltés

Kopp Mária – Martos Tamás (2011) A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminőség viszonya. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság pp. 1-26. Letöltés

Körösényi András (2012) A politikai polarizáció és következményei a demokratikus elszámoltatásra. Working Papers in Political Science 2012/1. MTA Politikatudományi Intézet pp.1-24 Letöltés

Laki Ildikó (2012) Napjaink diszkriminációs fogalmai és megjelenési formái. in: Polgári Szemle 2012. december – 8. évfolyam, 3-6. szám Letöltés

Luksander Alexandra – Mike Károly – Csite András (2012) Egyéni és kormányzati felelősség a vállalkozói kultúrában – Európában és Magyarországon (TM 68. sz. Műhelytanulmány). BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ. pp. 1-72. Letöltés

Luksander Alexandra – Mike Károly – Csite András (2012) Maguk urai – a magyar vállalkozó lelkialkata (TM 67. sz. Műhelytanulmány). BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ pp. 1-78.  Letöltés

Alexandra Makai –  Viktória Prémusz –  Kata Füge – Mária Figler – Kinga Lampek (2015) Social Participation and Health among Ageing People in East-Central Europe Practice and Theory in Systems of Education. Volume 10, Issue 2, Pages 177–185, ISSN (Online) 1788-2591, DOI: 10.1515/ptse-2015-0017, July 2015

Martos Tamás – Kopp Mária (2011) A társadalmi összjóllét jelentősége és vizsgálatának lehetőségei a mai magyar társadalomban. A GDP alakulása és az életminőség néhány trendje Magyarországon, 1990—2010. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 12 (2011) 4, pp. 375—394.

Medve-Bálint Gergő – Boda Zsolt (2014) Ki szegényebb, jobban bízik? Az anyagi helyzet, a gazdasági fejlettség és a jövedelmi egyenlőtlenségek hatása az intézményi bizalomra Kelet-Közép-Európában. Socio.hu ESS különszám 2014/4. Letöltés

Messing Vera – Ságvári Bence – Simon Dávid (2014) „Vajon mire gondoltam?” A demokráciával kapcsolatos attitűdök értelmezési bizonytalanságairól Socio.hu ESS különszám 2014/4. Letöltés

Molnár Csaba – Krekó Péter (2011)  Államfetisiszták-e a magyarok? in: Sándor Péter – Vass László (szerk) Magyarország Politikai Évkönyve 2010-ről. DKMKA Budapest, pp. 30-31.

Molnár György – Kapitány Zsuzsa (2013) Munkahely a közszférában. Biztonság és hivatás, a szubjektív szempontok szerepe. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék Bwp – 2013/6 pp. 1-41.Letöltés

Murinkó Lívia (2010) Mitől lesz valaki felnőtt? A családi szerepátmenetek és az önállóvá válás szerepe a felnőttség megítélésében. Demográfia, 2010. 53. évf. 1. szám pp. 7–37. Letöltés

Neményi Mária – Takács Judit Befogadás és idegenellenesség Európában és Magyarországon in: Esély 2005/5 pp. 24-52 Letöltés

Neményi Mária – Ferencz Zoltán – Laki Ildikó – Ságvári Bence – Takács Judit – Tardos Katalin –Tibori Timea (2013) Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010-2013 között – fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek. Budapest: Egyenlő Bánásmód Hatóság

Paksi Veronika  – Sebők Csilla  – Szalma Ivett (2008) A párkapcsolatban élők háztartási munkamegosztásának főbb meghatározói
(The main determinants of household work division among partners) In: Füstös L, Guba L, Szalma I (eds.): Társadalmi Regiszter (Social Register) 2008/2
MTA PTI – MTA SZKI, Budapest, pp. 33-71

Paksi Veronika  – Szalma Ivett (2008) A gyermekvállalás életkori normái (Age norms for having a child) In: Füstös L, Guba L, Szalma I (Eds.): Társadalmi Regiszter (Social Register) 2008/2
MTA PTI – MTA SZKI, Budapest, pp. 79-106

Paksi Veronika  – Szalma Ivett (2008) A szülővé válás ideális életkora nemzetközi összehasonlításban (The ideal age for become a parent in international comparison) Kultúra és Közösség (Culture and Community), 39(4): 62-69

Paksi Veronika  – Szalma Ivett (2009) Age norms of childbearing. Early, ideal and late childbearing in European countries
Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association, 2: 57-80

Paksi Veronika  – Szalma Ivett (2009) Mikor vállaljunk gyermeket? A túl korai, az ideális, és a túl késői gyermekvállalás életkori normái európai összehasonlításban (When should we become a parent? The age norms of too young, ideal and too old childbearing in European comparison) Szociológiai Szemle (Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association), 3: 92-115

Paksi Veronika – Király Gábor – Luksander Alexandra (2014) A gyermekvállalás időzítésével kapcsolatos lakossági attitűdök egyes bizonytalansági tényezők tükrében. Szociológiai Szemle, 24 (3). pp. 84-112. Letöltés

Patkós Veronika – Vay Farkas Eszter (2012) Boldogíthat-e a politika? A kormánypártra szavazás hatása az egyéni boldogságra. Politikaitudományi Szemle 2012/3 pp. 145-164. Letöltés

Pilinszki Attila – Béres Orsolya – Sipos B. Bernadett – Ittzés Gábor (2014) Mit értékelnek a szociális munkások? Mesterképzésben részt vevő szociális munkások értékrendjének sajátosságai. in: Esély 2014/5 pp. 79-94. Letöltés

Policy Solutions Politikai Elemző és Tanácsadó Intézet (2013) Ők nem szavaznak ma Magyarországon. Letöltés

Prazsák Gergő (2014) Generációk és értékrendszerek: a tudás új útjai. in: Infonia XIV. évfolyam 2. szám pp. 6-23. Letöltés

Ridley, Rebecca; Fulop, Márta (2014) Young Hungarian’s constructions of active citizenship: Theoretical models and real-world voices  Citizenship Teaching & Learning, Volume 10, Number 1, 1 December 2014, pp. 25-41(17)

Róbert Péter – Papp Zsófia (2012) Critical Elections? Party Identification and Party Preference at the 2010 Hungarian General Elections The 2012 Elections, Public Opinion and Parties (EPOP) conference, University of Oxford, 7th to 9th September Panel: Eastern and Central Europe.

Róbert Péter – Valuch Tibor (2013) Generációk a történelemben és a társadalomban. Generációs politikai attitűdök és részvételi minták történeti­szociológiai megközelítésben. in: Politikatudományi Szemle XXII/4. pp. 116–139. Letöltés

Zsolt Spéder – Lívia Murinkó  – Richard A. Settersten Jr. (2015) Are Conceptions of Adulthood Universal and Unisex? Ages and Social Markers in 25 European Countries Social Forces Volume 92, Issue 3Pp. 873-898 Social Forces (2014) 92 (3): 873-898. doi: 10.1093/sf/sot100
First published online: October 8, 2013

Szabó Andrea (2011) A politika iránti érdeklődés a felnőttek és a fiatalok körében Az Ifjúság kutatási sorozat és a DKMKA MVP 2010-es tavaszi kutatási eredményeinek összehasonlítása. Magyar Választáskutatási Program „Részvétel és képviselet…” kutatás. pp. 1-12. Letöltés

Szalma Ivett – Takács Judit (2013) Should men have more rights…? Gender-role-related attitudes before and during the 2008 crisis. 207-234. In: Guðmundur Jónsson and Kolbeinn Stefánsson (eds.) Retrenchment and Renewal? Welfare States in Times of Economic Crises (Studies in Historical Welfare State Research 6.) – Nordic Centre of Excellence NordWel: Helsinki

Szalma Ivett (2010) Attitűdök a házasságról és a gyermekvállalásról in: Demográfia, 2010. 53. évf. 1. szám pp. 38–66.Letöltés

Szepesi Balázs (2012) A versenyképesség társadalmi környezete Műhelytanulmány (working paper). Vállalatgazdaságtan Intézet, Budapest. pp. 1-34. Letöltés

Takács Judit (2008) Ha a mosogatógép nem lenne, már elváltunk volna…”in: Esély 2008/6. pp. 51-73. Letöltés

Takács Judit – Szalma Ivett (2011) Homophobia and same-sex partnership legislation in Europe. In: Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 30(5): 356 – 378.

Takács Judit (2011) Homofóbia Magyarországon és Európában. In: Takács J (szerk): Homofóbia Magyarországon. Budapest: L’Harmattan Kiadó

Judit Takács – Ivett Szalma, (2011) “Homophobia and same‐sex partnership legislation in Europe”, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, Vol. 30 Iss: 5, pp.356 – 378

Takács Judit – Szalma Ivett (2012) Homofóbia és az azonos nemű partnerkapcsolatok intézményesítettsége Európában in: Szociológiai Szemle 22(1) pp. 61–88. Letöltés

Takács J – Dombos T – Mészáros Gy – P.Tóth T (2012) Don’t Ask, Don’t Tell, Don’t Bother: Homophobia and the Heteronorm in Hungary. In: L Trappolin, A Gasparini and R Wintemute (szerk): Confronting Homophobia in Europe. Social and Legal Perspectives. 79-105. Oxford: Hart Publishing

Takács Judit – Szalma Ivett (2013) Az azonos nemű párok általi örökbefogadással kapcsolatos attitűdök Magyarországon. In: SOCIO.HU 3(7): 1-33. DOI: 10.18030/socio.hu.2013.1.1

Takács J – Szalma I (2013) How to Measure Homophobia in an International Comparison? In: Družboslovne razprave XXIX (2013), 73: 11–42

Takács Judit (2013) Unattainable desires? Childbearing capabilities in early 21st century Hungary. 179-206. In: Livia Sz. Oláh and Ewa Fratczak (eds.) Childbearing, Women’s Employment and Work-Life Balance Policies in Contemporary Europe. Palgrave Macmillan: Basingstoke and New York, N.Y

J. Takács  – J. A. Kelly  – T. PTóth  – L. Mocsonaki  – Y. A. Amirkhanian (2013) Effects of Stigmatization on Gay Men Living with HIV/AIDS in a Central-Eastern European Context: A Qualitative Analysis from Hungary. In: Sexuality Research and Social Policy 10(1):24-34. DOI: 10.1007/s13178-012-0102-5

Takács Judit –  Szalma Ivett (2014) A homoszexualitással kapcsolatos társadalmi attitűdök vizsgálata Magyarországon és Romániában. in: Erdélyi Társadalom XII. évf. 1. szám, 2014/1 pp. 9-30. Letöltés

Judit Takács – Ivett Szalma (2014) Gays in the Neighborhood? European Attitudes about Homosexuality a Quarter Century after the Fall of the Soviet Union Letöltés

Takács Judit (2015) Homophobia and Genderphobia in the European Union: Policy contexts and empirical evidence. Stockholm: SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies)

Tóka Gábor (2006) Vezérek csodálói: A magyar választói magatartás nemzetközi összehasonlításban in: Karácsony Gergely (szerk.): A 2006-os országgyűlési választások. Elemzések és adatok. Budapest: DKMKA, pp. 17-58. Letöltés

Takács-Murinkó Lívia Első elköltözés a szülői házból Magyarországon. A szülői ház elhagyásának időzítése, párkapcsolati környezete és családi háttér szerinti különbségei. PhD disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskola. pp. 1-193. Letöltés

Utasi Ágnes – Fekete Judit – Juhász Erika–  Nagy Ildikó – Szogyi Lenke (2008) Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre. Munkabeszámoló (OTKA),

Utasi Ágnes (2011) Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében. Összehasonlítás Európa 24 országában. in: Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné (szerk.) Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről 2011. pp. 243-263.